Żłobek i Przedszkole Fahrenheita

 1. Statut Przedszkola Fahrenheita

  Statut Przedszkola Niepublicznego

  Rozdział I
  Postanowienia ogólne

  § 1

  1. Nazwa przedszkola ,, Przedszkole Fahrenheita"

  2. Przedszkole jest placówką niepubliczną.
  3. Organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne jest Alicja Grzesiak pełniąca funkcję Dyrektora Przedszkola.
  4. Przedszkole prowadzi swoją działalność w Gdańsku przy ulicy Magellana 14 lokal U

  § 2

  Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku

  Rozdział II
  Cele i zadania Przedszkola

  § 3

  1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego, obejmujące w szczególności:
  1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  2) stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
  3) wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej,
  4) wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego.
  2. Przedszkole realizuje zadania, wynikające z celów określonych w ust. 1 § 3, w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
  2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
  4) rozwijanie wrażliwości moralnej,
  5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
  6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

  § 4

  1. Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem.
  2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w Przedszkolu. 
  3. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia i tygodnia i uwzględnienie dostosowania ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

  § 5

  Dyrektor Przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań.

  Rozdział III
  Organy Przedszkola i zakres ich zadań

  § 6

  Organami Przedszkola są:
  1) Dyrektor Przedszkola,
  2) Wicedyrektor ds. Pedagogicznych,
  3) Rada Pedagogiczna.

  § 7

  1. Zadania Dyrektora Przedszkola:
  - organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi przedszkola,
  - dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  - reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
  - zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i P. Poż,
  - prowadzenie dokumentacji biurowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - zawieranie umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci,
  - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę poza obiektem do niej należącym,
  - ustalanie wysokości wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki( czesne i wyżywienie ),
  - przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar pracownikom placówki
  - kierowanie całokształtem działania przedszkola
  - wyznaczanie zakresu obowiązków i zadań dodatkowych
  - nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych,

  2. Zadania Wicedyrektora ds. Pedagogicznych:
  - sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  - przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
  - koordynowanie opieki nad dziećmi zapisanymi do przedszkola,
  - opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych Przedszkola – roczny plan pracy, organizacja pracy,
  - opracowywanie mierzenia jakości pracy Przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,
  - prowadzenie hospitacji,
  - organizowanie szkoleń,
  - opracowanie zakresu obowiązków (czynności) nauczycieli.

  § 8

  1. Radę Pedagogiczną tworzą – i biorą udział w jej posiedzeniach – wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy. Przewodniczącym Rady jest Wicedyrektor ds. Pedagogicznych.
  2. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, a nadto na zaproszenie przewodniczącego – goście, których głos ma charakter doradczy (opiniodawczy).
  3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.
  4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
  5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
  6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzeń Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko jego rodzicom lub prawnym opiekunom.
  7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:
  1) ustalenie pod względem merytorycznym miesięczne i roczne plany pracy Przedszkola,
  2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, o ile nie powodują one skutków finansowych,
  3) zatwierdzenie dodatkowych usług dla rodziców,


  Rozdział IV
  Organizacja Przedszkola

  § 9

  Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną, zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 2,5 do 7 lat.

  § 10

  Dzienny czas pracy Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.

  § 11

  1. Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa dzieci w zbliżonym wieku.
  2. Grupa dzieci liczy maksymalnie 20 osób.
  3. Przedszkole nie prowadzi zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych dla dzieci wymagających zindywidualizowanej opieki dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Przedszkole świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia.
  5. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.

  6. W przypadku, kiedy ilosć dzieci w trakie roku szkolnego jest mnijsza niż troje, placówka zostaje okresowo nieczynna.
  7. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.30, jeśli odbiór dziecka następuje po godzinach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie naliczane za każda rozpoczęta godzinę

  § 12

  1.Przedszkole zapewnia dzieciom posiłki . 
  2. Posiłki  dostarczane są przez firmę cateringową zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi.
  3.Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Dyrektor w oparciu o analizę kosztów utrzymania Przedszkola i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
  4.Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole obejmują następujące bezzwrotne należności:
  1) opłatę wpisowego,
  2) opłatę czesnego,
  3) dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone ponad normę czasu pracy Przedszkola, określoną umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
  5.Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
  6.Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy.

  7.Wysokość czesnego na nowy rok szkolny podawana jest przez Dyrektora do wiadomości do 30 kwietnia każdego roku na tablicy ogłoszeń oraz poprzez pisemne zawiadomienie osób, z którymi podpisane są umowy o świadczenie usług opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych nad dzieckiem. Wysokość czesnego na dany rok szkolny może wzrosnąć o wskaźnik inflacji oraz wzrost kosztów utrzymania Przedszkola.

  § 13

  Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi od 15 do 30 minut, z zastrzeżeniem prawa Przedszkola do zmiany czasu ich trwania w zależności od potrzeb dzieci.

  § 14

  Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program wychowania przedszkolnego, wybrany z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.

  Rozdział V
  Prawa i obowiązki pracowników Przedszkola
  Nauczyciele

  § 15

  1. Nauczycieli zatrudnia Dyrektor Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilnoprawną.
  2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności), określonym i przyznanym przez Dyrektora Przedszkola, oraz innych zadań niż wynikające z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez Dyrektora Przedszkola i są związane z organizacją procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego.
  4. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna (np. zlecenia, o dzieło).

  § 16

  Obowiązki i prawa nauczyciela:
  1. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja podstaw programowych, określonych przez MEN, oraz planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Przedszkola, w tym w szczególności:
  1) tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka,
  2) współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej,
  3) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Nauczyciel ma prawo do:
  1) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą Dyrektora,
  2) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach.
  3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
  1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas ich pobytu w Przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dzieci w imprezach (zabawach) organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem, oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

  2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy gotowości do podjecia nauki w szkole.

  Pracownicy niepedagogiczni

  § 17

  1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
  2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor Przedszkola.
  3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (obsługi) umowa cywilnoprawna lub inna.

  Przedszkolaki
  Przyjęcie do Przedszkola, skreślenie z listy wychowanków

  § 18

  1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunów prawnych) a Przedszkolem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. karty zgłoszenia, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) zgłaszanego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów dziecka).
  2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1 § 18 niniejszego Statutu, następuje w przypadkach przewidzianych tą umową.
  3. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym/i miejscem/ami. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do przedszkola.
  4. Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej przez jedną ze stron umowy, o której mowa w ust. 1 § 18 niniejszego Statutu, powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy.
  5. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola, gdy:
  • rodzice zalegają z opłatami za przedszkole ( okres dwóch miesięcy) – bez wyjaśnienia sytuacji lub nieustannie, pomimo wielu nowych terminów płatności, spóźniają się z opłatami,
  • dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez ponad miesiąc, bez zgłoszenia przyczyny jego nieobecności,
  • dziecko nie ma predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych,
  • zachowanie dziecka zagraża dobru, zdrowiu i bezpieczeństwu innych przedszkolaków, a rodzice nie wykazują chęci podjęcia współpracy z przedszkolem w celu rozwiązania istniejącego problemu,
  • brak jest porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się rozwojem dziecka i nie współpracują z przedszkolem,
  • rodzice zaniedbują higienę osobistą dziecka, a przez to stwarzają zagrożenie epidemiologiczne dla innych dzieci,
  • dziecko przyjęte do przedszkola nie zgłasza się bez usprawiedliwienia po siedmiu dniach,

  6. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia z listy wychowanków w przypadku określonym w Statucie. Dyrektor Przedszkola i Wicederektor ds. Pedagogicznych podejmują decyzję w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków na podstawie  uchwały Rady Pedagogicznej.

  Prawa i obowiązki przedszkolaków

  § 19

  1. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności ma prawo do:
  1) pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości; winno ono wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia,
  2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony w poszanowaniu jego godności osobistej,
  4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
  2. Do obowiązków dziecka w szczególności należy:
  1) szanowanie swoich kolegów oraz wytworów ich pracy,
  2) słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela,
  3) przestrzeganie ustalonych zasad w grupie; okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,
  4) szanowanie poglądów i przekonań innych osób,
  5) troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci,
  6) staranność w utrzymaniu czystości i porządku na terenie Przedszkola,
  7) nieoddalanie się od grupy,
  8) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.

  Obowiązki rodziców

  § 20

  1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek przestrzegać zawartej z Przedszkolem umowy cywilnoprawnej, o której mowa w § 18 ust. 1 niniejszego Statutu, oraz postanowień Statutu Przedszkola. W przypadku sprzeczności treści postanowień umowy cywilnoprawnej z postanowieniami niniejszego Statutu strony wiąże umowa cywilnoprawna.
  2. Formą współpracy Przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem Przedszkola lub nauczycielem dziecka.
  3. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane od pracownika Przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba winna być trzeźwa, w przypadku upoważnienia niepełnoletniego rodzeństwa odpowiedzialność ponosi rodzic. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Powinno ono zawierać:
  4) wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej,
  5) wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer i ewentualnie seria), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka,
  6) podpis rodzica/ów (opiekuna/ów prawnego/ych).
  4. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do Przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko co do stanu jego zdrowia nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola w czasie trwania przeszkody związanej z przyjęciem dziecka do Przedszkola.
  5. Powrót dziecka po nieobecności winien być poprzedzony sprawdzeniem przez rodzica, czy nie nastąpiły zmiany w bieżącej organizacji dnia danej grupy.
  6. W przypadku spóźnienia się rodzica/ów (opiekunów prawnych) po odbiór dziecka Przedszkolu po godzinach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone umową cywilnoprawną, o której mowa w § 18 ust. 1 niniejszego Statutu.
  7. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek uczestniczenia w tzw. zebraniach z rodzicami organizowanymi przez wychowawców grupy lub Dyrektora oraz śledzenia bieżących informacje na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

  Prawa rodziców

  § 21

  1. Rodzice mają prawo do:
  1) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego w danej grupie,
  2) uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka,
  3) udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez Przedszkole.

  Rozdział VI
  Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola

  § 22

  1. Na fundusz Przedszkola składają się:
  1) wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców (opiekunów prawnych),
  2) dotacje z budżetu gminy,
  3) darowizny.

  Rozdział VII
  Postanowienia końcowe

  § 23

  1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole.
  2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.


  Podstawa prawna uchwalenia Statutu – Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.